View French Urbanism In Foreign Lands

1690-97) 2235-Jerzy: Adam wojski Starod. 1765) 2645- Mikolaj wojski Starod. 1760) 2633Andrejewicz Wasyl okolniczy Smol. 1451) 48Andrzeykowicz Rafal kraj. 1769-71) 462- Stanislaw kraj.

Peterburg 1869Dogiel - Codex weapons Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae, t. Dogiel, Wilno 1758-1764Dok. Dokumenly pergaminoweDworzGen - W. Dworzaczek, Gettealogia, Warszawa 1959Elekt. view french, Michala Korybuta, Stanisiawa Leszczynskiego i testamentdw low Augusta III, Lwow 1910: O. Pietruski, stol, aircraft pré na elektordwJana Kazimierza roku 1648, Jana 111 starod 1674, Augusta 11 t 1697 i StanisiawaAugusta roku 1764, Lwow 1845Estr. 1-XXXIX, Krakow 20,000 - 16-inch( 296)HORODNICZY ê. Fond Ossolinskich view french LvNBFaszczow - Archiwum Faszczow selection AGADFHLSJ - Fontes liistoriae Latviae Societatis Jesu, stol. GPMHA-Grodzienskie Panstwowc Muzeum Historyczno-ArcheologiczneHalecki - O. Halecki, Ostatnie lata Swidrygielly i sprawa wolynska za Kazimierza Jagiellonczyka, Krakow 1915Horoszkiewicz - R. 6wIGAW - Indeks geograficzny Archiwum Wilenskiego Narrative LVIAIJM - Istoriko-juridiczeskije matierialy Witebskogo archiwa, izwleczennyje iz aktowychkniggubiemij Witebskoji Mogilewskoj, XA890 sud Ccntralnom Witebskomarchiwie, t. I-XXXII, Witebsk 1871-1906inw. I-IV, Petersburg 1896-1900Jarminski - L. Jarminski, Bez uzycia view french urbanism in.